Propozice


nerfliga

Propozice celostátní soutěže „NERFLiga“

Druh soutěže:

Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových blasterů (pistolek) systému „Nerf“.

Pořadatelé:

Na krajských úrovních soutěž organizují vybraná Střediska volného času, kterým bude udělen certifikát „Krajský koordinátor NERFLigy“. Certifikovaná SVČ mají právo pověřit další subjekty organizováním městských kol.

Termíny:

Městská kola: září 2022 – leden  2023

Krajská kola:  únor – březen 2023

Finále: duben – 2023

Konkrétní termíny krajských kol najdete s dostatečným předstihem na www.nerliga.cz

Kontakty NERFLiga 2022/2023:

Hlavní organizátor NERFLigy: Jan Franek
Mail: nerfliga@seznam.cz
Tel: 737 286 393

Web: David Klaus
Mail: david.klaus@svcbruntal.cz
Tel: 737 286 394

web: www.nerfliga.cz

Kolbiště na NERFLigu:

Oficiální kolbiště na NERFLigu má obdélníkový tvar o minimálních rozměrech 18x9m (standartní hřiště na volejbal) a maximálních rozměrech 28x15m (standartní hřiště na basketbal). Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště jsou umístěny terče, které jsou vzdáleny 2m od čáry (není-li to možné, vytvoří se na hřišti brankoviště ve tvaru obdélníku, 4m širokého, 2m dlouhého.). Terč má otvor s průměrem 35 cm a je upraven tak, aby byla co nejmenší pravděpodobnost, že vstřelená šipka vypadne. Terč je umístěn tak, že jeho střed je ve výšce 150 cm nad povrchem. Maximální tolerance odchylky je plus mínus 10 cm. Kolbiště je rozděleno na dvě poloviny. Na hřišti je rozmístěno 4-10 překážek, s tím, že až dvě mohou být středové. Překážky rozmisťují rozhodčí před turnajem podle vlastního uvážení a v rámci právě probíhajícího turnaje se nesmí posouvat. Jako překážka může být použito standartní vybavení tělocvičny (švédská bedna, koza, žíněnka apod.) bez ostrých hran a rohů. Překážka musí být umístěna nejméně 1 m od hranic (pokud je možno, je lepší dát překážky od hranice dál – na finále to bude nejméně 1,5m). Městský turnaj NERFligy rozhodují nejméně tři rozhodčí (1 hlavní, dva postranní), krajský turnaj nejméně 4 rozhodčí z nichž nejméně jeden je certifikovaný rozhodčí NERFLigy*. Finálové souboje celostátního finále rozhoduje 7 rozhodčích (1 hlavní, 6 postranních).

Turnaj NERFligy:

Turnaj NERFLigy se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma tříčlennými týmy má dva poločasy, jeden poločas trvá 3 minuty čistého času. Před zahájením souboje se oba týmy sejdou ve středu kolbiště (na středovém kruhu), kde se pozdraví. Poté se týmy postaví na zadní čáru své části kolbiště. Před začátkem souboje hlavní rozhodčí dlouze hvízdne. Na toto znamení všichni hráči zvednou ruku s Nerfkou jako potvrzení, že jsou připraveni. Souboj poté začíná po krátkém hvizdu hlavního rozhodčího. Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně šest šipek (buď nabitých přímo v blasteru, nebo viditelně umístěných v zásobnících na blasteru) a jeden blaster. Členové týmu si nemohou šipky navzájem předávat. Vystřelené šipky je zakázáno v průběhu hry sbírat. Pokud při hře dojde k zasažení hráče, dotyčný ihned zvedne ruku s blastrem a opustí nejkratší cestou kolbiště. Pokud hráči dojdou v průběhu souboje šipky, opustí kolbiště také. Dalším důvodem, pro opuštění kolbiště je PŘEŠLAP (= jakákoliv část nohy na čáře či za čárou). O ZÁSAHu či PŘEŠLAPu hráče rozhoduje rozhodčí. ZÁSAH a PŘEŠLAP oznamuje rozhodčí jedním krátkým zvukovým signálem a hlasitým oznámením čísla hráče. Vyřazení hráči se do hry vrací při nejbližším přerušení (buď po TREFĚ či po poločase).

 

Pokud se podaří TREFA otvoru v terči, družstvo získává BOD. TREFA je uznávána pokud šipka zůstane v terči nebo ji uzná terčový rozhodčí*** TREFU oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé TREFĚ následuje přerušení souboje. Hráči, včetně vyřazených, se vrátí neprodleně na svou polovinu, přičemž si dobijí na 6  šipek.

Rady a tipy:

  • Mezi TREFOU a začátkem dalšího souboje probíhá odpočet 30 sekund.
  • Po TREFĚ sbírají šipky z KOLBIŠTĚ týmy, které mají hrát další souboj.

Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem BODŮ, v případě rovnosti rozhodne zápas rozstřel.

Zápas se ukončuje v případě rozdílu 5 bodů (0:5, 1:6, …) ve všech kategoriích.

Jakýkoliv fyzický kontakt mezi protivníky je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhodne o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při ZÁSAHu, trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

Hráči musí mít bezpodmínečně na očích ochranné brýle. (Pokud je nemá, lze ho potrestat stejným způsobem, jako fyzický kontakt.)

Úmyslné zdržování hry je zakázáno. (Opět lze trestat stejným způsobem jako fyzický kontakt)

Jako ZÁSAH se počítá i zásah od spoluhráče.

Trenér:

Trenér smí se svým týmem konzultovat strategii pouze před začátkem zápasu a v průběhu poločasu. V průběhu hry je trenér na předem určené místě. Rozhodčí má právo trenéra za porušení pravidel vykázat.

Podobná pravidla platí i pro právě vyřazeného hráče, který čeká do dalšího přerušení hry na svůj návrat na KOLBIŠTĚ. Vyřazený hráč se nesmí pohybovat v prostoru pro rozhodčí a nesmí nijak radit svým spoluhráčům.

Průběh rozstřelu:

Rozstřel se provádí střídavě členy obou týmů (tedy po jedné střele) a střílí se ze vzdálenosti 4-5m od terče. Rozstřel vyhrává tým s více TREFAmi. Pokud je rozstřel nerozhodný, opakuje se znovu.

Každý střílí svým blastrem používaným v dané hře. Šipky si nabíjí hráči sami.

Průběh trestného střílení:

Trestné střílení je jednou z možností penalizací za fyzický kontakt, úmyslné zdržování hry apod. Určený hráč střílí 1 šipku ze vzdálenosti 5 metrů od terče vlastním blastrem používaným ve hře. Šipku si nabíjí hráči sami.

Protesty v rámci turnaje:

Protest podává v rámci turnaje NERFLigy trenér protestujícího týmu certifikovanému rozhodčímu, spolu s protestem je třeba složit poplatek 200,- Kč, ten se v případě uznání protestu vrací. Protest musí být podán písemně před zahájením dalšího „souboje“.

Úrovně turnajů:

Městské turnaje NERFligy pořádají místní koordinátoři NERFLigy nebo jimi pověření organizátoři (SVČ, školy, oddíly).

Krajské turnaje pořádají výhradně krajští koordinátoři NERFLigy, ve výjimečných případech jiní organizátoři přímo pověření ředitelem NERFLigy.

Celostátní finálový turnaj organizuje přímo SVČ Bruntál.

Rozdělení základních kategorií:

Kategorie jsou určeny rokem narození soutěžících:

  1. MINI: Hráči a hráčky narození roku 2013 a více
  2. MLADŠÍ: Hráči a hráčky narození roku 2010, 2011, 2012
  3. STARŠÍ: Hráči a hráčky narození roku 2009 a méně (2008, 2007, 2006,..)

Za starší kategorii může nastoupit i dítě mladší.

Soutěžní blastery:

Blastery ani šipky nesmí být pro soutěže nijak upraveny. Za úpravu se nepovažuje nátěr Nerfky či umístění loga družstva. Rozhodčí provádějí jejich kontrolu před turnajem a mají právo jí zopakovat kdykoliv v průběhu turnaje. Použití upraveného blasteru či nestandartní šipky je důvodem k bezpodmínečné diskvalifikaci týmu z turnaje.

Stejně tak nesmí být na oficiální turnaje používány elektrické blastery a Nerfky s laserovým zaměřováním.

Na turnaji smí být použit pouze blaster na standartní NERF šipky.

Blastery nemusí být originální NERF od značky Hasbro.

Přihlášky:

Přihlásit se lze u organizátora městského či krajského přeboru. Přihlásit se lze do naplnění kapacity daného turnaje.

Postupový klíč:

  • Z kraje, kde se konaly méně než 3 městské turnaje (= turnaj, z kterého se postupuje na turnaj krajský) v dané kategorii postupuje do finále jeden tým z každé takto odehrané kategorie.
  • Z kraje, kde proběhlo 3-5 městských turnajů v dané kategorii postupují do finále týmy dva za každou takto odehranou kategorii.
  • Z kraje, kde se uskutečnilo více než 5 městských turnajů postupují až tři týmy z každé takto odehrané kategorie.

Povinnost organizátora je poslat do 14 dnů od konání informace z turnaje.

Divoká karta:

Na základě odůvodněné písemné žádosti zaslané prezidentovi NERFLigy, může výkonná ředitelka společně s prezidentem rozhodnout o udělení divoké karty, která umožní týmu postoupit do celostátního finále.

Doplňkové aktivity NERFLigy:

Krajští organizátoři budou za účelem podpory NERFLigy organizovat a podporovat další aktivity směřující k rozšíření informovanosti o NERFLize.

Z konkrétních aktivit pro děti půjde především o NERFLigové kroužky a NERFcampy. Pro mládež pilotně otestujeme NERFLarpy.

NERFLiga bude prezentována na celostátním semináři pro vedoucí školních družin a celostátním semináři ředitelů SVČ a na dalších akcích pro pedagogy.

*školení provádí a certifikát vydává hlavní pořadatel, tj. SVČ Bruntál